Φορείς

Φορείς Χρηματοδότησης

 

Η διαδικτυακή πύλη του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων χρηματοδοτήθηκε από :

 


 
 

Χρηματοδότηση:

Το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων» συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, Αξονας Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" , από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή) με κωδικό αριθμό έργου 2012ΣΕ01480032, και κωδικό πράξης ΟΠΣ: 372868
Ποσό: 341.385,70 ευρώ Με ΦΠΑ. Ποσοστό ΦΠΑ (%) 23


digital plan
espa
eu