Λίθινος βωμίσκος [Λ 828]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Niniou – Kindeli, V., 2001. In: Karetsou, A., Andreadaki – Vlazaki, M. & N. Papadakis (scientific eds.) Crete – Egypt, Three Thousand years of cultural links. Catalogue. Herakleion – Cairo: Hellenic Ministry of Culture - Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities - XXIII, XXIV, XXV Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities, p. 440-441, n. 509.

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Βωμίσκος από πωρόλιθο με αναθηματικό πιθανόν χαρακτήρα.

Υλικό

Πωρόλιθος

Χρονολόγηση

1ος αι. μ.Χ. (Α μισό)
Ρωμαϊκοί χρόνοι

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Λίθινος βωμίσκος, κατασκευασμένος από πωρόλιθο. Ο βωμός έχει τη μορφή πεσσού, ο οποίος στηρίζεται σε διακρινόμενη, ορθογώνια, επίπεδη βάση που απολήγει σε διπλό κυμάτιο στο σημείο της ένωσης με τον πεσσό. Ανάλογο διπλό κυμάτιο διακρίνεται και στο σημείο κάτω από την επίστεψη του πεσσού, η οποία συνίσταται σε πλαστικά κέρατα καθοσίωσης στις τέσσερις άκρες. Το εύρημα, που χρονολογείται στο Α΄ μισό του 1ου αι. π. Χ., προέρχεται από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας και συνδέεται με τη χθόνια λατρεία της Ίσιδος και του Όσιρι και τις τελετουργίες προς τιμήν τους.
digital plan
espa
eu