Ανάγλυφη πλάκα [Λ 881]
 image

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Καραναστάση, Π., 2012. Η πλαστική της Κρήτης στην αυτοκρατορική περίοδο. Στο: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Π. Καραναστάση & Δ. Δαμασκός, Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου 2009), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σ. 433-450 (για το ανάγλυφο βλ. σ. 448-449: εικ. 20).

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Μαρμάρινο πορτρέτο ζεύγους σε ανάγλυφη πλάκα, από ταφικό μνημείο.

Υλικό

Μάρμαρο

Χρονολόγηση

Εποχή Τραϊανού

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Πορτρέτο ζεύγους σε μαρμάρινη ανάγλυφη πλάκα, από μεγάλο ταφικό μνημείο της Απτέρας. Οι μορφές του νεαρού ζεύγους, ιδίως του άντρα, αν και δίνουν την εντύπωση εξατομίκευσης, απεικονίζονται με τον ίδιο τυποποιημένο τρόπο της περιόδου, παρέχοντάς μας στοιχεία για τον βαθμό ένταξης της Κρήτης στη νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που δημιούργησε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
digital plan
espa
eu