Μικρογραφική λεκανίδα [Π 1261]

Στοιχεία Αντικειμένου

Πηγή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Σύντομη περιγραφή

Χανιά , Μόδι Κυδωνίας , Τάφοι ,Μικρογραφική λεκανίδα με γραπτή διακόσμηση οριζόντιων επάλληλων ταινιών. Εξωτερικά στην κοιλιά μετόπη με συνεχείς ρόμβους Πρωτογεωμετρική περίοδος (1050-900 π.Χ.),Υ= 4,7 εκ.

Υλικό

Πηλός

Βιβλιογραφική Παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, Μ., 1986. Γεωμετρικά Νεκροταφεία στο νομό Χανίων. Στο: Δετοράκης, Θ. (επιμ.), Πεπραγμένα του Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1981), Τ. Α΄. Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 10-35, πιν. Ζ-ΙΗ.

Χρονολόγηση

1050 π.Χ.
900 π.Χ.
Πρωτογεωμετρική εποχή

Προέλευση

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Εξαγωγή μεταδεδομένων

Περιγραφή

Μικρογραφική λεκανίδα με ελαφρώς κοίλη βάση, κωνικό σώμα, ευθύ, έξω νεύον χείλος και δύο κάθετες, ταινιωτές λαβές με έντονη κοίλανση στην εξωτερική τους επιφάνεια. Το αγγείο φέρει γραπτή διακόσμηση μελανού χρώματος. Το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα της λεκανίδας κοσμούν περιθέουσες ταινίες. Επίμηκες διάχωρο αναπτύσσεται στη ζώνη των λαβών, το οποίο πληρούται με συνεχείς ρόμβους. Το έκθεμα προέρχεται από ταφικό μνημείο στο Μόδι Χανίων και χρονολογείται στην Πρωτογεωμετρική περίοδο.
digital plan
espa
eu